Skutki
eutrofizacji
wód

Skutki eutrofizacji wód

Eutrofizacja to naturalny proces starzenia się jezior, stawów czy innych zamkniętych ekosystemów wodnych, w wyniku którego zbiorniki wodne stopniowo zarastają i wypłycają się.

W naturalnych warunkach eutrofizacja jest korzystna i stanowi rodzaj użyźnienia. Problem zaczyna się wtedy, gdy postępuje ona zbyt szybko i gwałtownie, najczęściej wskutek ingerencji człowieka. Winny jest nadmiar związków biogennych – fosforanów i azotanów, których duże stężenie znajduje się nawet w oczyszczonych ściekach, a także nawozach sztucznych.

Na skutek przyspieszonej eutrofizacji wód dochodzi do:

  • wysokiego stężenia azotanów i fosforanów w wodzie, szczególnie fosforu mineralnego wiosną i azotu organicznego latem,
  • kumulacji biogenów w osadach dennych, głównie fosforu i materii organicznej,
  • masowych zakwitów fitoplanktonu, czyli m.in. niekontrolowanego wzrostu sinic i wytwarzanych przez nie cyjanotoksyn (poważnie zagrażających zdrowiu ludzi),
  • nadwyżek materii organicznej, czyli coraz większego stężenia substancji organicznych w wodzie i osadach dennych; na skutek tego osady denne rosną w masę i dochodzi do wypłycania się zbiornika, a woda staje się mniej przezroczysta,
  • niedoborów tlenowych w wodzie i osadach dennych, odczyn pH wody spada, a przewagę zyskują procesy beztlenowe (m.in. wzrasta poziom toksycznego siarkowodoru),
  • niekorzystnych zmian w biocenozie, co oznacza, że spada bioróżnorodność gatunkowa i zostaje zakłócona cała równowaga biologiczna ekosystemu wodnego.

Postępująca eutrofizacja sprawia, że wartość zbiorników wodnych znacznie spada, a wraz z nią spadają dochody mieszkańców danego terenu.

Najczęściej zeutrofizowane jeziora nie nadają się już do użytku w celach:

  • gospodarczych (rybołówstwo, przemysł przetwórczy, źródła wody pitnej, rolnictwo, itp.),
  • rekreacyjnych (wędkarstwo),
  • sportowych (kajakarstwo, żeglarstwo, surfing),
  • turystycznych (agroturystyka).

Sprawdź preparaty EcoGerm >>