Bioremediacja – etapy działania

Bioremediacja mikrobiologiczna prowadzona technologią Kobiomik przebiega w kilku etapach:

najpierw następuje wstępna inaktywacja fosforu mineralnego w wodzie, co prowadzi do zahamowania rozwoju fitoplanktonu wiosennego,

wprowadzenie do toni wodnej i osadów dennych aktywnych biochemicznie bakterii (specjalne preparaty zawierające bakterie w dużym stężeniu – zobacz preparaty EcoGerm), dzięki czemu stymulowane są procesy rozkładu, transformacji i mineralizacji zanieczyszczeń organicznych w zbiorniku wodnym,

dochodzi do przekształcenia związków fosforu organicznego (zawartych w wodzie, osadach dennych i obumarłej biomasie) w mineralny fosfor ortofosforanowy,

uwolniony fosfor mineralny zostaje trwale zneutralizowany i odłożony na powierzchni osadów dennych jeziora.

Na skutek naprzemiennego działania procesów mikrobiologicznego rozkładu zanieczyszczeń organicznych oraz inaktywacji fosforu mineralnego dochodzi do:

olbrzymiego spadku zasobów fosforu
w ekosystemie wodnym,

wzrostu przezroczystości
i natlenienia wody,

wyraźnej poprawy parametrów fizycznych, chemicznych i biologicznych wody oraz osadów dennych,

czyszczenia jeziora z nadmiernej ilości zgromadzonych zanieczyszczeń organicznych i mineralnych.

To wszystko skutkuje wzrostem walorów przyrodniczych, rekreacyjnych i gospodarczych jezior, które wcześniej utraciły je na skutek nienaturalnej eutrofizacji.